Antwerpen

RFI m.b.t. Studie beweegvriendelijke stad


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  . 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Matthias Bryssinck
Tel: +32 33382770
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.stadantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327602


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RFI m.b.t. Studie beweegvriendelijke stad 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71241000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
RFI m.b.t. Studie beweegvriendelijke stad
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-31 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dit betreft een RFI en geen aanbesteding.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05