Ahovoks - Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen

DIGITAAL DEELNEMERSPLATFORM EN EXAMENVERWERKING VOOR TOELATINGEXAMENS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AHOVOKS - Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen
Postadres: Koning Albert II-laan 15,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Sarah Loi
Tel: +32 25538920
E-mail: Sarah.Loi@ond.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.ahovoks.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327578


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DIGITAAL DEELNEMERSPLATFORM EN EXAMENVERWERKING VOOR TOELATINGEXAMENS 
Referentienummer: AHOVOKS-2019/ATA01/VERW-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
DIGITAAL DEELNEMERSPLATFORM EN EXAMENVERWERKING VOOR TOELATINGEXAMENS
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
DIGITAAL DEELNEMERSPLATFORM (INSCHRIJVINGEN, RESULTATEN EN INZAGE IN ANTWOORDBLADEN), HET INLEZEN VAN ANTWOORDFORMULIEREN EN DE VERWERKING VAN ANTWOORDEN VAN HET TOELATINGEXAMEN ARTS 2019 EN HET TOELATINGSEXAMEN TANDARTS 2019 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JAAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05