Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord

Antwerpen - FOD Justitie - Inplanting scanstraat en uitbreiding beveiligingsinstallaties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres: Italiëlei, 4 b15,BE-2000 ANTWERPEN
Contactpersoon: Wouter Pereboom
Tel: +32 32230053
E-mail: wouter.pereboom@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323881


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen - FOD Justitie - Inplanting scanstraat en uitbreiding beveiligingsinstallaties 
Referentienummer: VRN-2018-111413-HADE-94B-2-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233292
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Antwerpen - FOD Justitie - Inplanting scanstraat en uitbreiding beveiligingsinstallaties
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-17
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-20
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-17
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-12-20
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Dit is een terechtwijzend bericht bij de aankondiging van de openbare procedure voor werken in het kader van het dossier "Antwerpen - FOD Justitie - Inplanting scanstraat en uitbreiding beveiligingsinstallaties" (dossiernummer RDGB-VRN - 2018-111413-HADE-94B-2). Omdat er een aanpassing nodig is in de plannen, wordt de opening van de offertes uitgesteld tot een nader te bepalen datum. . Nieuwe contactpersoon: . Koen Bastaerts. (koen.bastaerts@buildingsagency.be - 03 223 00 54)
Te lezen:
Dit is een terechtwijzend bericht bij de aankondiging van de openbare procedure voor werken in het kader van het dossier "Antwerpen - FOD Justitie - Inplanting scanstraat en uitbreiding beveiligingsinstallaties" (dossiernummer RDGB-VRN - 2018-111413-HADE-94B-2). Omdat er een aanpassing nodig is in de plannen, wordt de opening van de offertes uitgesteld tot 20/12/2018, om 09:00. De nieuwe plannen+meetstaat kunnen opgevraagd worden via het bestelformulier. Nieuwe contactpersoon: . Koen Bastaerts. (koen.bastaerts@buildingsagency.be - 03 223 00 54)
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Openingsdatum wordt uitgesteld tot 20/12/2018 (09:00).
Een nieuwe versie van de plannen + meetstaat is beschikbaar op aanvraag via het bestelformulier.