Directie Facilities

Levering van kruidenierswaren voor de cafetaria's van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Direction/Directie Facilities
Postadres: Boulevard du Jardin Botanique/Kruidtuinlaan,20,BE-1035 Bruxelles/Brussel
Tel: +32 22042092
Fax: +32 22041500
E-mail: slaporte@sprb.brussels
Internetadres(sen): https://be.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327571

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Direction Facilities/Directie Facilities
Postadres: Boulevard du Jardin Botanique/Kruidtuinlaan,20,BE-1035 Bruxelles/Brussel
Tel: +32 28003019
Fax: +32 22041500
E-mail: nbeys@sprb.brussels
Internetadres(sen): https://be.brussels/ https://be.brussels/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van kruidenierswaren voor de cafetaria's van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van kruidenierswaren voor de cafetaria's van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05