Fod Fin Afdeling Aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het geven van opleidingen "Efficiënte extractie van data uit SAP voor e-auditeurs en fiscale controleurs" van 3 dagen in het


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327572 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327572


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het geven van opleidingen "Efficiënte extractie van data uit SAP voor e-auditeurs en fiscale controleurs" van 3 dagen in het  
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2018/060-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het geven van opleidingen "Efficiënte extractie van data uit SAP voor e-auditeurs en fiscale controleurs" van 3 dagen in het Frans en het Nederlands
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het geven van opleidingen "Efficiënte extractie van data uit SAP voor e-auditeurs en fiscale controleurs" van 3 dagen in het Frans en het Nederlands 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-21 09:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05