Ag Vespa

Nieuwbouw van een politiewijkkantoor met carport en hondenkennel, Halewijnlaan 84 te 2050 Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG VESPA
Postadres: Paradeplein 25,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Fien Wauters
Tel: +32 32592845
E-mail: fien.wauters@vespa.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327245

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Bovenbouw Architectuur
Postadres: Lange Klarenstraat 8,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Carole Boeckx
Tel: +32 32303484
E-mail: carole@bovenbouw.be
Internetadres(sen): http://www.bovenbouw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327245

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw van een politiewijkkantoor met carport en hondenkennel, Halewijnlaan 84 te 2050 Antwerpen 
Referentienummer: AG VESPA-1603 Halewijnlaan 84-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project betreft de afbraak van de bestaande verhardingen en beplantingen, de grondwerken en de nieuwbouw van een politiewijkkantoor met achteraan een carport en een hondenkennel met uitloopweide.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Halewijnlaan 84 te 2050 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het project betreft de afbraak van de bestaande verhardingen en beplantingen, de grondwerken en de nieuwbouw van een politiewijkkantoor met achteraan een carport en een hondenkennel met uitloopweide 
II.2.7. Looptijd
270 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-06
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05