Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - Paleis der Naties - Herstelling van 13 Rf deuren (met beglazing) in de gangen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Fostier Joël
Tel: +32 497380001
E-mail: Joel.Fostier@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327421


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - Paleis der Naties - Herstelling van 13 Rf deuren (met beglazing) in de gangen. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44220000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - Paleis der Naties - Herstelling van 13 Rf deuren (met beglazing) in de gangen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-18 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert op : Gelieve Mr Fostier te contacteren voor een plaatsbezoek. Het specifieke adres kan u opvragen bij de contactpersoon van de aanbestedende overheid. Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u, op straffe van nietigheid van uw offerte, bij uw offerte moet voegen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05