Mrmp-a/a - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "aviation Sys

Open meerjarige overeenkomst (2018-2021) voor de aankoop en onderhoud van Commercial Of The Shelf (COTS) drones en de opleiding van drone operatoren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-A/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Aviation Systems" - Ondersectie "Verwerving"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Thiebaut Amélie
Tel: +32 24415512
E-mail: MRMP-A-A2@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327544


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Open meerjarige overeenkomst (2018-2021) voor de aankoop en onderhoud van Commercial Of The Shelf (COTS) drones en de opleiding van drone operatoren 
Referentienummer: MRMP-A/A-18AA271-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35613100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Open meerjarige overeenkomst (2018-2021) voor de aankoop en onderhoud van Commercial Of The Shelf (COTS) drones en de opleiding van drone operatoren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
352500.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Open meerjarige overeenkomst (2018-2021) voor de aankoop en onderhoud van Commercial Of The Shelf (COTS) drones en de opleiding van operatoren 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: TWORX
Postadres: Bloemenveld 21,BE-2610 Wilrijk
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05