Mrmp-l/a - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "land System

Verwerving van munitie 90 mm van verschillende types

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Verwerving"
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Bouché Marc Antoine
Tel: +32 24415426 Fax: +32 24439424 E-mail: marc.bouche@mil.be
Internet adres(sen):
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verwerving van munitie 90 mm van verschillende types
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verwerving van munitie 90 mm van verschillende types
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
20317888.00 EUR Zonder BTW.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 18LA302. Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 22/08/2018
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Mecar SA
50, rue grinfaux
7181 BE Petit-Roeulx-lez-Nivelles
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 05/12/2018