Infrabel -area North-east

Bestek 57/43/2/17/038 - Bouwkundige aanpassing en vernieuwing tractieonderstation Heist-op-den-Berg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel -Area North-East
Postadres: Koningin Astridplein 27,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Jeroen Hoeben
Tel: +32 490525208
E-mail: 51m05.aanneming@INFRABEL.BE
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305231


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek 57/43/2/17/038 - Bouwkundige aanpassing en vernieuwing tractieonderstation Heist-op-den-Berg 
Referentienummer: I-I.NO-5743217038-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232221
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
 De renovatie en aanpassing van het gebouw en het terrein binnen de omheining;
 De volledige vernieuwing van de elektrische binneninstallatie. Dit houdt voornamelijk in: de middenspanningspost, de 3kV-post, de laagspanningsborden en de gebruikstoestellen (verlichting, verwarming, ventilatie,.), de tractietransformatoren, de bijdiensttransformatoren, de gelijkrichters, .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Offerteformulier in WORD-versie toegevoegd