Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu

ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres: Victor Hortaplein 40 ,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Claire Collin
Tel: +32 25249658
E-mail: claire.collin@environment.belgium.be
Internetadres(sen): www.health.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326415


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be) 
Referentienummer: FOD VVVL-DG5/CC/CC/18018-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72413000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Forum