Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Geluidsschermen Tuinwijk te Borgerhout langs knooppunt Antwerpen-Oost, A13 (E313) richting Hasselt


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Bram Dewil
Tel: +32 32246813
E-mail: bram.dewil@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327504


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geluidsschermen Tuinwijk te Borgerhout langs knooppunt Antwerpen-Oost, A13 (E313) richting Hasselt 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-A13-111_1M3D8E-18-46-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34920000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een geluidsscherm langs de A13/E313, te Borgerhout
(kmpt 0.2 tot 1.0, rijrichting Luik/Eindhoven, rechts)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Borgerhout
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Voorbereidende werken, rooien beplantingen, bouwrijp maken van het terrein. - Afbraak van bestaande geluidschermen en verwijderen ingeheide profielen. - Grondwerk, ophoging van een talud. - Bouw van een geluidsscherm (inclusief funderingen) - Bestaande taludgoten vervangen - De nodige werfsignalisatie - Aanleg van beplanting 
II.2.7. Looptijd
1 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-21 11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 11:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05