De Vlaamse Waterweg Nv

Bouw van de Drie Fonteinenbrug - Fase 2: Bouwen van een brug over het kanaal naar Charleroi en aanleg van ontsluitingswegen op linkeroever en rechteroever te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Wim Supply
E-mail: wim.supply@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324128


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van de Drie Fonteinenbrug - Fase 2: Bouwen van een brug over het kanaal naar Charleroi en aanleg van ontsluitingswegen op linkeroever en rechteroever te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0039-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45110000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een nieuwe brug over het kanaal naar Charleroi met bijhorende ontsluitingswegen en fietshelling te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In de zip-file "AZZ-18-0039 - ERRATUM 1' vindt u alle nodige inlichtingen m.b.t. tot die erratum. Daarnaast vindt u ook nog een nieuwe versie van de samenvattende opmetingsstaat "AZZ180039 - Samenvattende Opmetingsstaat VERSIE 2". Gelieve deze versie te gebruiken bij het indienen van de offertes.