Az Sint-jan Brugge-oostende Av - Campus Sint-jan

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Renovatie Labo - HVAC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - campus Sint-Jan
Postadres: Ruddershove 10,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Franky Gotelaere
Tel: +32 50452952
Fax: +32 50452979
E-mail: franky.gotelaere@azsintjan.be
Internetadres(sen): www.azsintjan.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Renovatie Labo - HVAC 
Referentienummer: 15075.001 V
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45332400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbestedingsstukken zijn aangevuld met de volgende 3 documenten:
- Lastenboek blz. V39: inbouwcassette dubbel model: type 2 i.p.v. 3, ijswaterregime 7/12 °C i.p.v. 10/15 °C cfr. bijlage
- Correctie in blz. 10, 15 en 16 van 16 in puntenlijst GBS betreffende titels totalen cfr. bijlage
- Correctie in titel meetstaat post 22.01.01.04 cfr. bijlage