Departement Mobiliteit En Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium

Numeriek Onderzoek naar Waterbeweging, Sedimenttransport en Morfologie van het Schelde estuarium


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Postadres: Berchemlei 115,BE-2140 Borgerhout
Contactpersoon: Joris Vanlede
Tel: +32 32246176
Fax: +32 32246036
E-mail: joris.vanlede@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.waterbouwkundiglaboratorium.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325656


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Numeriek Onderzoek naar Waterbeweging, Sedimenttransport en Morfologie van het Schelde estuarium 
Referentienummer: WL-WL_2018_17-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is Numeriek Onderzoek naar Waterbeweging, Sedimenttransport en Morfologie van het Schelde estuarium.
De diensten omvatten
 De opmaak van nieuwe numerieke modelschematisaties
 De update en verbetering van bestaande numerieke modelschematisaties
 Scenario-onderzoek met numerieke modellen die de hydrodynamica, de sedimentdynamica en de morfodynamica simuleren
 De specifieke opdrachten worden gedefinieerd in het luik "technische voorschriften" van dit bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In de tabel gunningscriteria (§2.7.1) staat bij Expert de vermelding "6 <= # jaar ervaring <= 15"
Die regel moet vervangen worden door "6 <= # jaar ervaring <= 10", teneinde consistent te zijn met de rest van de tabel.