Leefmilieu Brussel

Raamovereenkomst: Onderhouds- en afwerkingswerkzaamheden, met uitzondering van speciale technieken in gebouwen die worden beheerd of geëxploiteerd door Leefmilieu Brussel.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Maryam Ben Maalla
Tel: +32 27757757
E-mail: mbenmaalla@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst: Onderhouds- en afwerkingswerkzaamheden, met uitzondering van speciale technieken in gebouwen die worden beheerd of geëxploiteerd door Leefmilieu Brussel. 
Referentienummer: 2018D0381
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De bezoeken ter plaatse zijn alleen vereist om een offerte in te dienen voor een daaropvolgende opdracht.