Intergemeentelijke Vereniging Voor Beheer Van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen

BIJZONDER BESTEK VOOR HET HOUDEN VAN EEN OPENBARE PROCEDURE INZAKE HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN, P&K OP DE RECYCLAGEPARKEN, INZAMELING GLAS VIA GLASBOLLEN EN NAZORG


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen
Postadres: Meersbloem-Melden 46A,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Kris Dobbelaere
Tel: +32 55457320
E-mail: krisdobbelaere@ivla.be
Internetadres(sen): http://www.ivla.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326407


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BIJZONDER BESTEK VOOR HET HOUDEN VAN EEN OPENBARE PROCEDURE INZAKE HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN, P&K OP DE RECYCLAGEPARKEN, INZAMELING GLAS VIA GLASBOLLEN EN NAZORG 
Referentienummer: I.VL.A.-BB20181108C-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
de opdracht omvat de dienstverlening in verband met het huis aan huis ophalen van de fracties huisvuil, grofvuil, Papier en karton, Plastic Verpakkingen, Metalen Verpakkingen en Drankkartons (PMD) en tuinafval, het inzamelen en ophalen op de containerparken van Papier en Karton, het inzamelen en ophalen van glas via glasbollen en tenslotte de nazorg in het werkingsgebied van de intercommunale I.VL.A.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-09
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-23
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-11
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-01-25
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De datum van uiterste indiening werd verdaagd naar 23 januari 2019, limietuur: 16:00u. De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats op 25/01/2019 om 10 uur. Door deze wijzigingen verandert ook de timing waarop de demonstratie moet gegeven worden zoals bepaald in punt III.1.2 (p43) van het bestek. De demonstratie moet uiterlijk voor 12 februari 2019 worden gegeven.
Het refertenummer van het bestek werd aangepast: BB20181108C