Katholiek Onderwijs Vilvoorde Vzw

Uitbreiden en vernieuwen school


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Vilvoorde VZW
Postadres: Hellingstraat 44,BE-1800 Vilvoorde
Contactpersoon: Mevrouw Silvie Mariën
Tel: +32 22570556
E-mail: silvie.marien@kov.be
Internetadres(sen): http://www.kov.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiden en vernieuwen school 
Referentienummer: Gebo2018/005
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De excel bestanden van de meetstaat elektriciteit en HVAC werden toegevoegd aan de documenten link.