Vlaamse Gemeenschapscommissie

Raamovereenkomst voor de aankoop van gadgets en promotiemateriaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
E-mail: aankoop@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327252


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop van gadgets en promotiemateriaal 
Referentienummer: VGC-2018/DFBA/Aankoop/MDC/10-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft de aankoop van gadgets en promotiemateriaal.
De opdracht omvat 5 percelen:
* perceel 1 - technologie en accessoires
* perceel 2 - textiel
* perceel 3 - outdoor en vrije tijd
* perceel 4 - kantoormateriaal
* perceel 5 - tassen
De raamovereenkomst wordt afgesloten met 1 deelnemer per perceel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Technologie en accessoires 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Usb-stick Powerbank USB-hub Mini speaker 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Textiel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
T-shirt Veiligheidshesjes kinderen en volwassenen Baseball cap Strandlaken 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Outdoor en vrije tijd 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Paraplu Frisbee Drinkfles Waterfles Thermosfles Thermosbeker Brooddoos Zonnebril Zaklamp Stressbal Snoepdoosje 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Kantoormateriaal 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Badgehouder Badgeclip Zelfklevende memoblaadjes Notaboekje Lanyard Balpennen Kleurpotloden Mok 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Tassen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Boodschappentas Rugzak Laptoprugzak Laptophoes 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 11:20
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-07
Plaatselijke tijd: 11:20

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
nihil, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03