Fod Fin Afdeling Aankopen

Openbare procedure voor onderhoud van de vaste scaninstallaties in Zeebrugge en Antwerpen Linkeroever


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
E-mail: bart.j.wouters@minfin.fed.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327255 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327255


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor onderhoud van de vaste scaninstallaties in Zeebrugge en Antwerpen Linkeroever 
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2018/137-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor onderhoud van de vaste scaninstallaties in Zeebrugge en Antwerpen Linkeroever
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Onderhoud van de vaste scaninstallaties in Zeebrugge (enkele tunnel) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-05-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2026-04-30
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Onderhoud van de vaste scaninstallaties in Antwerpen Linkeroever (dubbele tunnel) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2026-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-22 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-22
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03