Gemeente Ham

Leveren van dranken ten behoeve van gemeentelijke instellingen voor dienstjaar 2019 met mogelijkheid tot 3 keer stilzwijgende verlenging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Ham
Postadres: Dorpsstraat 19,BE-3945 Ham
Contactpersoon: De heer Bart Vankrunkelsven
Tel: +32 13611012
Fax: +32 13611001
E-mail: bart.vankrunkelsven@ham.be
Internetadres(sen): www.ham.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van dranken ten behoeve van gemeentelijke instellingen voor dienstjaar 2019 met mogelijkheid tot 3 keer stilzwijgende verlenging  
Referentienummer: 2018062
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
317070.76 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse plaatsen Ham
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van dranken ten behoeve van gemeentelijke instellingen voor dienstjaar 2019 met mogelijkheid tot 3 keer 1 jaar stilzwijgende verlenging. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 137-312485

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leveren van dranken ten behoevevan gemeentelijke instellingen voor dienstjaren 2015-2018

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Biercentrale Mertens
Postadres: Toemaathoek 36,BE-2400 Mol
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03