Havenbedrijf Antwerpen

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract netheidsonderhoud - Groenaanleg, groenbeheer, onkruidbestrijding, ruimen en reinigen van wegen en toebehoren, en winterdienst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract netheidsonderhoud - Groenaanleg, groenbeheer, onkruidbestrijding, ruimen en reinigen van wegen en toebehoren, en winterdienst 
Referentienummer: B10634
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77312100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het netheidsonderhoud van de openbare wegen en bedrijventerreinen die onder het beheer van het Havenbedrijf Antwerpen vallen, zowel op rechter- als linkerscheldeoever. Hierin zitten taken van groenaanleg en groenbeheer (aanplanting en beheer van gras, struiken en bomen), onderhouds- en herstellingswerken (onkruidbestrijding, vegen van verhardingen, reinigen kolken, reinigen grachten, ruimen van afval) en winterdienst vervat.
Tevens wordt een clausule voorzien waarin de inschakeling van personen uit gesubsidieerde tewerkstelling wordt opgedragen. Daarnaast wordt een zone voor netheidsonderhoud voorbehouden voor gesubsidieerde tewerkstelling.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Groenaanleg, groenbeheer, ruimen van zwerfvuil en sluikstort, ruimen van grachten en winterdienst 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Reinigen van wegen (vegen) en onkruidbestrijding 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Reinigen van kolken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Netheidsonderhoud (met uitzondering van groot machinaal werk) binnen een bepaalde zone op Rechteroever, 100% uit te voeren door een sociale tewerkstelling 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Netheidsonderhoud (met uitzondering van groot machinaal werk) binnen een bepaalde zone Linkeroever, 100% uit te voeren door een sociale tewerkstelling. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Voor wat betreft percelen 4 en 5 geldt onderstaande:De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 67 - 69 van de wet van 17 juni 2016. Door indienen van de UEA verklaart hij dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in art. 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.De toegang tot de procedure is voor dit perceel, zoals bedoeld in artikel 15 van de wet overheidsopdrachten, voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben, mits ten minste dertig procent van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma's gehandicapte of kansarme werknemers zijnDe kandidaat verstrekt in het UEA de gegevens waaruit blijkt dat hij aan de beide onderstaande voorwaarden voldoet:- Het betreft een sociale werkplaats in de zin van de wetgeving overheidsopdrachten of een onderneming die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel heeft;- Minstens dertig procent van de werknemers van de werkplaats/ondernemingen zijn gehandicapte of kansarme werknemers. - Bewijzen:Hij levert de bewijzen (attesten) met name, en al naargelang het geval, aan de hand van een verklaring met betrekking tot het personeelsbestand, uittreksel uit de statuten of een bewijs van toepasselijke erkenning op verzoek. De verklaring met betrekking tot de werknemers vermeldt het totaal aantal werknemers van de kandidaat, en het aantal werknemers per specifiek statuut op de laatste werkdag van de voorlaatste afgelopen week die aan de uiterste datum indienen aanvraag tot deelneming voorafgaat

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Zie bijgevoegd document "Selectiecriteria".

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Zie bijgevoegd document "Selectiecriteria".


III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
* Richtlijnen bij het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal.- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.* Wijze van indienen - e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03