Antwerpen

Raamovereenkomst voor het leveren van kleine machines voor onderhoud van openbare ruimten, straten en parken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Johannis Schot
Tel: +32 3382500
E-mail: gac.leveringen@ocmw.antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327276


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van kleine machines voor onderhoud van openbare ruimten, straten en parken 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00651-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 16000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van kleine machines voor onderhoud van openbare ruimten, straten en parken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van kleine machines voor onderhoud van openbare ruimten, straten en parken met wisselstukken voor 10 jaar 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-10 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-10
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De verbintenistermijn betreft 90 dagen.Het niet indienen van het UEA leidt tot nietigheid van de offerte.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
stad Antwerpen
Francis Wellesplein 1, BE-2018 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03