Imelda Vzw

Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 3: afwerkingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Imelda VZW
Postadres: Imeldalaan 9,,BE-2820 Bonheiden
Contactpersoon: dhr. Johan Cuypers
Tel: +32 15506100
E-mail: johan.cuypers@imelda.be
Internetadres(sen): http://www.imelda.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327282


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Imeldaziekenhuis Bonheiden - Nieuw inkomgebouw - Perceel 3: afwerkingswerken 
Referentienummer: Imelda VZW-B0871_INK_L003-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuw inkomgebouw - Perceel 3: afwerkingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1026281.04 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Imeldalaan 92820 Bonheiden
II.2.4. Beschrijving
Nieuw inkomgebouw - Perceel 3: afwerkingswerken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 125-284223

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: afwerkingswerken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: NV Poels
Postadres: Meldertsestraat 8,BE-9545 Zelem
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03