Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 22.227/1 - Haaltert, aansluiting Keiberg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327305


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.227/1 - Haaltert, aansluiting Keiberg 
Referentienummer: AQFINFRA-22227lot1-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.227/1 - Haaltert, aansluiting Keiberg
Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :
 voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
 grondwerk tbv nutsleidingen
 plaatselijk opbreken van bestaande buizen en inspectieputten
 aanleggen van rioleringen
 uitvoeren van grondverzet
 het graven van grachten en bufferbekkens
 maken van twee pompstations
 maken van een be- en ontluchter
 maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton
 maken van overstortconstructies
 maken van kopmuren
 maken van huis- en kolkaansluitingen
 plaatsen van lijnvormige elementen
 maken van nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6365683.96 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Haaltert
II.2.4. Beschrijving
Project 22.227/1 - Haaltert, aansluiting Keiberg Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :  voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen  grondwerk tbv nutsleidingen  plaatselijk opbreken van bestaande buizen en inspectieputten  aanleggen van rioleringen  uitvoeren van grondverzet  het graven van grachten en bufferbekkens  maken van twee pompstations  maken van een be- en ontluchter  maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton  maken van overstortconstructies  maken van kopmuren  maken van huis- en kolkaansluitingen  plaatsen van lijnvormige elementen  maken van nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 130-295753

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Haaltert, Aansluiting Keiberg

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV Wegenwerken De Moor-Vindevogel
Postadres: Vantegemstraat 27,BE-9230 Wetteren
Tel: +32 93690466
NUTS-code: BE232
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 220 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs (tel 03/889.12.12 - fax 03/889.64.68) en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 1, bus 20, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03