Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

RX traumazaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Dominique Nijs
Tel: +32 92246118
E-mail: dominique.nijs@azstlucas.be
Internetadres(sen): www.azstlucas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RX traumazaal 
Referentienummer: 2018-037-MBV-DN
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst Medische Beeldvorming - interne straat nr 21, Groenebriel 1 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een digitale radiografiezaal voor spoed patiënten en gehospitaliseerde patiënten. Verwijdering en overname van de huidige installatie en aanpassingswerken aan de lokalen behoren eveneens tot deze opdracht. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 125-284329

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: RX traumazaal

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De inschrijver kan een plaatsbezoek uitvoeren op maandag 9 juli 2017 om 11.00 uur. Dit is evenwel niet verplicht. Er wordt verzameld aan het onthaal op Campus Sint-Lucas. Tijdens het plaatsbezoek kan de inschrijver de ruimtes waar de apparatuur geïnstalleerd moet worden van naderbij bekijken. De in deze publicatie opgegeven 'looptijd' betreft de maximale uitvoeringstermijn. Zie bestek voor verduidelijking.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03