Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Onderhoud en herstelling van de installaties voor inbraak-, brandbeveiliging, camerabewaking en gasdetectie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Fatgol Sarafihaghighi
Tel: +32 25061747
E-mail: fatgol.sarafihaghighi@vdab.be
Internetadres(sen): http://www.vdab.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327326


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud en herstelling van de installaties voor inbraak-, brandbeveiliging, camerabewaking en gasdetectie 
Referentienummer: VDAB - Afdeling Facility-2018/10690-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50610000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht bestaat uit :
- Het jaarlijks nazicht en het onderhoud van de installaties voor inbraak-, brandbeveiliging, camerabewaking en gasdetectie.
- Het jaarlijks onderhoud van rookkoepels en rookgordijnen.
- Tussenkomst tot noodzakelijke herstelling van de installaties voor inbraak-, brandbeveiliging, camerabewaking en gasdetectie ingeval van storingen in de werking na afroep door VDAB
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Regio Antwerpen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het jaarlijks nazicht en onderhoud van de installaties (zie bestek). Tussenkomst voor noodzakelijke herstelling voor de installaties ( zie bestek) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze overeenkomst wordt gegund voor een periode van één jaar. Deze periode vangt aan op de datum van de sluiting van de raamovereenkomst. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar tot het einde van de maximum looptijd van vier jaar, behoudens wanneer de VDAB betekent dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Regio Mechelen-Turnhout 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Mechelen-Turnhout
II.2.4. Beschrijving
Het jaarlijks nazicht en onderhoud van de installaties (zie bestek). Tussenkomst voor noodzakelijke herstelling voor de installaties ( zie bestek) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze overeenkomst wordt gegund voor een periode van één jaar. Deze periode vangt aan op de datum van de sluiting van de raamovereenkomst. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar tot het einde van de maximum looptijd van vier jaar, behoudens wanneer de VDAB betekent dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Regio Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Limburg
II.2.4. Beschrijving
Het jaarlijks nazicht en onderhoud van de installaties (zie bestek). Tussenkomst voor noodzakelijke herstelling voor de installaties ( zie bestek) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze overeenkomst wordt gegund voor een periode van één jaar. Deze periode vangt aan op de datum van de sluiting van de raamovereenkomst. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar tot het einde van de maximum looptijd van vier jaar, behoudens wanneer de VDAB betekent dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Regio Oost-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Oost-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Het jaarlijks nazicht en onderhoud van de installaties (zie bestek). Tussenkomst voor noodzakelijke herstelling voor de installaties ( zie bestek) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze overeenkomst wordt gegund voor een periode van één jaar. Deze periode vangt aan op de datum van de sluiting van de raamovereenkomst. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar tot het einde van de maximum looptijd van vier jaar, behoudens wanneer de VDAB betekent dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen. 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Regio West-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio West-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Het jaarlijks nazicht en onderhoud van de installaties (zie bestek). Tussenkomst voor noodzakelijke herstelling voor de installaties ( zie bestek) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze overeenkomst wordt gegund voor een periode van één jaar. Deze periode vangt aan op de datum van de sluiting van de raamovereenkomst. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar tot het einde van de maximum looptijd van vier jaar, behoudens wanneer de VDAB betekent dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen. 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Regio Vlaams-Brabant 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Vlaams-Brabant
II.2.4. Beschrijving
Het jaarlijks nazicht en onderhoud van de installaties (zie bestek). Tussenkomst voor noodzakelijke herstelling voor de installaties ( zie bestek) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze overeenkomst wordt gegund voor een periode van één jaar. Deze periode vangt aan op de datum van de sluiting van de raamovereenkomst. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met één jaar tot het einde van de maximum looptijd van vier jaar, behoudens wanneer de VDAB betekent dat ze de overeenkomst niet wenst te verlengen. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-21 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Keizerslaan 11, 10000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349900
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11, BE-1000 Brussel
Tel: +32 25061584
Fax: +32 25061366
E-mail: juristen@vdab.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03