Agentschap Voor Innoveren En Ondernemen

Raamcontract voor communicatie opdrachten.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
Postadres: Koning Albert II-laan 35 bus 12,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Karolien Goossens
Tel: +32 25533811
E-mail: karolien.goossens@vlaio.be
Internetadres(sen): www.vlaio.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327334


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor communicatie opdrachten. 
Referentienummer: AIO-VLAIO-2018-10-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79340000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft een bestelopdracht voor algemene communicatie opdrachten. Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen:
1) communicatiestrategie, advies en implementatie, inclusief all round grafisch ontwerp (bv opmaak brochures in huisstijl, .)
2) digitale strategie en implementatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
1) communicatiestrategie, advies en implementatie, inclusief all round grafisch ontwerp  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad en bestek. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Digitale strategie en implementatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad en bestek. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-03 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State , BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State , BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03