Regionaal Ziekenhuis H. Hart Tienen

Levering van toestellen en bijhorende reagentia voor het uitvoeren van imuunhistochemische kleuringen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres: Kliniekstraat 45,BE-3300 Tienen
Contactpersoon: De heer Jef De Souter
Tel: +32 16809823
Fax: +32 16809272
E-mail: jef.desouter@rztienen.be
Internetadres(sen): www.rztienen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van toestellen en bijhorende reagentia voor het uitvoeren van imuunhistochemische kleuringen  
Referentienummer: 2018/043
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33696500
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Labo Anatomopathologie, Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen
II.2.4. Beschrijving
Met betrekking tot alle kleuringen uitgevoerd op Pathologische Ontleedkunde waaronder immuunhistochemische, wenst de Opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomstvoor de duur van 7 jaar voor het ter beschikking stellen van toestellen voor immuunhistochemische kleuringen, inbegrepen de reagentia en consumables en inclusief onderhoudscontract. De toestellen zullen ter beschikking worden gesteld voor een looptijd van 7 jaren. De te leveren hoeveelheden in globo of per individuele opdracht hangen af van de toekomstige behoeften van het opdrachtgever en zijn aldus thans niet nader te bepalen. De opgegeven volumes in de meetstaat zijn volumes gebaseerd op een jaarverbruik 2017. De opdrachtgever garandeert geen minimumafname, noch exclusiviteit. De opdrachtgever wenst specificaties van de aangeboden producten aan de hand van documentatie, leafleds, productfiches.. te ontvangen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Levering van toestellen en bijhorende reagentia voor het uitvoeren van imuunhistochemische kleuringen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven, Ferdinand Smoldersplein 5 te 3000 Leuven

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03