Regionaal Ziekenhuis H. Hart Tienen

Levering van toestellen en bijhorende reagentia voor het uitvoeren van imuunhistochemische kleuringen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres: Kliniekstraat 45,BE-3300 Tienen
Contactpersoon: De heer Jef De Souter
Tel: +32 16809823
Fax: +32 16809272
E-mail: jef.desouter@rztienen.be
Internetadres(sen): www.rztienen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres: Kliniekstraat 45,BE-3300 Tienen
Contactpersoon: De heer Jef De Souter
Tel: +32 16809823
Fax: +32 16809272
E-mail: jef.desouter@rztienen.be
Internetadres(sen): www.rztienen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van toestellen en bijhorende reagentia voor het uitvoeren van imuunhistochemische kleuringen  
Referentienummer: 2018/043.2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33696500
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Labo Anatomopathologie, Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen
II.2.4. Beschrijving
Met betrekking tot alle kleuringen uitgevoerd op Pathologische Ontleedkunde waaronder immuunhistochemische, wenst de Opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomstvoor de duur van 7 jaar voor het ter beschikking stellen van toestellen voor immuunhistochemische kleuringen, inbegrepen de reagentia en consumables en inclusief onderhoudscontract. De toestellen zullen ter beschikking worden gesteld voor een looptijd van 7 jaren. De te leveren hoeveelheden in globo of per individuele opdracht hangen af van de toekomstige behoeften van het opdrachtgever en zijn aldus thans niet nader te bepalen. De opgegeven volumes in de meetstaat zijn volumes gebaseerd op een jaarverbruik 2017. De opdrachtgever garandeert geen minimumafname, noch exclusiviteit. De opdrachtgever wenst specificaties van de aangeboden producten aan de hand van documentatie, leafleds, productfiches.. te ontvangen 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-01-28
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. * Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.Berekeningswijze in geval private onderneming:0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +0,998 x Omzet / Totale bezittingen.De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.* (Indien uw onderneming de laatste 6 maanden reeds een offerte indiende in kader van een andere overheidsopdracht uitgaande van deze aanbestedende overheid, dient u bovenstaand document niet aan te leveren. Vermeld in kader hiervan wel de titel en het referentienummer van de opdracht waarvoor u indiende.)
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.Een geldig ISO 13485 certificaat: dit is de medische variant van de ISO 9001, die specifiek is ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan de Europese wetgeving.2. De relevante ervaring dient aangetoond te worden aan de hand van minstens 3 voltooide of op zijn minst opgestarte gelijkaardige of gelijke referentieprojecten. Deze projecten mogen niet langer dan 10 jaar geleden opgeleverd zijn. Er dient tevens opgegeven in welke mate en in welke functie de leden van het opgegeven uitvoeringsteam (zie 3.1.) zijn betrokken geweest bij die referentieprojecten.3. Een geldig ISO 14001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubeheersystemen.

Eventuele minimumeisen:
1. Aanleveren van de gevraagde attesten en beschrijvingen.
2. Min. 3 voltooide of gelijkaarige projecten


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-03 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-03
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Dienst Aankoop, Houtemstraat 115 te 3300 TienenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: In overleg met de Opdrachtgever.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven, Ferdinand Smoldersplein 5 te 3000 Leuven

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03