Gemeente Zwijndrecht

Interne verbouwing administratief centrum gemeente Zwijndrecht - lot meubilair werkplekken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Zwijndrecht
Postadres: Binnenplein 1,BE-2070 Zwijndrecht
Contactpersoon: De heer Dennis Van den Broeck
Tel: +32 32501807
E-mail: dennis.vandenbroeck@zwijndrecht.be
Internetadres(sen): www.zwijndrecht.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Interne verbouwing administratief centrum gemeente Zwijndrecht - lot meubilair werkplekken 
Referentienummer: 603
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39130000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
78910.62 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Administratief Centrum, Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht
II.2.4. Beschrijving
Interne verbouwing administratief centrum gemeente Zwijndrecht - lot meubilair werkplekken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 163-372048

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Interne verbouwing administratief centrum gemeente Zwijndrecht - lot meubilair werkplekken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: PAMI NV
Postadres: Industrielaan 20,BE-3900 Overpelt
Tel: +32 11800700
Fax: +32 11800701
E-mail: stephanie.smans@pami.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.pami.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03