Stad Halle

Openbaar groenonderhoud grondgebied Stad Halle


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Halle
Postadres: Oudstrijdersplein 18,BE-1500 Halle
Contactpersoon: De heer Lode Couvreur
Tel: +32 23659534
Fax: +32 23659619
E-mail: lode.couvreur@halle.be
Internetadres(sen): www.halle.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbaar groenonderhoud grondgebied Stad Halle 
Referentienummer: 18OMM45001055lc
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De dienstverlening heeft tot doel de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen op het grondgebied van de Stad Halle en zulks overeenkomstig de voorschriften van het standaardbestek 250 versie 3.1 - Hoofdstuk XI - Groenaanleg en groenbeheer.
De diensten van perceel 1 omvatten in globo:
- Onderhoud van grasmatten
- Scheren van hagen en beplantingsmassieven
- Onderhoud van bosgoed, heetsers en coniferen
- Onderhoud van kruidachtige gewassen
De diensten van perceel 2 omvatten in globo:
Het ruimen van zwerfvuil langsheen alle bermen en straatkanten op grondgebied Halle.
De diensten van perceel 3 omvatten in globo:
- Maaien van grasmatten over een volledige breedte van 1m60.
- Maaien van bermen langsheen voetwegen met een breedte van 90cm langsheen weerszijde.
- Afranden van grasmatten.
Stad Halle is een stad in volle groei waarbij zowel de kern van de stad alsook haa.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Maaiwerken - onderhoud beplantingen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Halle
II.2.4. Beschrijving
Verwerken van materialen en producten voor groenaanleg en onderhoud Onderhoud van grasmatten Onderhoud van bosgoed, heetsers en coniferen  - Maaien tussen bosgoed, heetsers en coniferen  - Scheren van hagen en beplantingsmassieven  - Snoeien van heesters  - Dunnen en verjongen van bosgoed Onderhoud van kruidachtige gewassen 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Ruimen zwerfvuil 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Halle
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit het ruimen van alle afval (zwerfvuil) langs straatkanten, bermen en het melden van grote stukken afval aan de dienst Openbare werken, mobiliteit en milieu. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Maaien der voetwegen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Halle
II.2.4. Beschrijving
Maaien van de voetwegen te Halle. Alle voetwegen dienen volgens de bezorgde lijsten en beschreven werken worden uitegvoerd.  Groenaanleg en groenonderhoud volgens standaardbestek 250 versie 3.1a/, tenzij afgeweken in de opdrachtdocumenten van onderhavige opdracht. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* * Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Enkel voor Perceel 1: Technische bekwaamheid van de schrijver (kwlitatieve selectie) 2. Enkel voor Perceel 1: Economische en financiele draagkracht
Eventuele minimumeisen:
1. Gecertificeerde referenties van gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (2016, 2017 en 2018) aan openbare en privé besturen met vermelding van het bedrag, datum, duidelijke omschrijving wat onderhouden werd, plaats en contactpersoon van de betreffende instelling. Met andere woorden geen onderhoud van snelwegen en rijkswegen, het moet dus gaan om onderhoud zoals vermeld in deze opdracht.
- Ofwel 2 referenties van minstens 500.000,- euro exclusief BTW.
- Ofwel 3 referenties van minstens 300.000,- euro exclusief BTW.
- Ofwel 5 referenties van minstens 200.000,- euro exclusief BTW.
2. Minimale omzet opgebouwd de afgelopen 3 jaar; 1.5 miljoen euro exlusief BTW.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Enkel voor Perceel 1: Verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar.2. Een verklaring van in te zetten materiaal en technische uitrusting.3. Enkel voor Perceel 1: CVA certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)4. Enkel voor Perceel 1: ISO 9001 certificaat

Eventuele minimumeisen:
1. Deze verklaring toont tevens aan dat de dienstverlener beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel waaronder o.a.
- Minimum 8 gekwalificeerde groenwerkers met ervaring als tuinier of equivalent diploma.
- Minimum 1 snoeier met certificaat ETW (European Tree Worker) of gelijkwaardig (Certified Arborist)
- Minimum 1 werfleider niveau bachelor of master in een relevant domein
2. Een verklaring van in te zetten materiaal en technische uitrusting die ingezet zal worden voor de desbetreffende werken.
Voor ieder type materiaal;
- Merk
- Aantal
- Type
- Kenmerken
- Bouwjaar


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Niet van toepassingInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04