Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Herinrichten van het kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,BE-8200 8200 Brugge
Contactpersoon: ir. Guy Ameele
E-mail: guy.ameele@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327407 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327407


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichten van het kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist 
Referentienummer: AWV W-Vl-18/44_X30/N49/81-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het omvormen van het bestaande verkeerslichtengeregelde kruispunt van de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk te Knokke-Heist tot rotonde en het aanleggen van fiets- en voetpaden waarbij een ondergronds plein met toegangshellingen en -trappen wordt aangelegd voor fietsers en voetgangers.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Knokke-Heist
II.2.4. Beschrijving
De aanneming omvat hoofdzakelijk: - grondverzet - opbraak van bestaande wegenis en rioleringen - de realisatie van een bouwkuip voor de bouw van ondergrondse betonconstructie - bemaling van de bouwkuip - funderingswerken voor ondergrondse constructies in beton - de en de bouw van een constructie in gewapend beton met fietstunnels, toegangshellingen, toegangstrappen en een ondergronds plein - het leveren en plaatsen van staalconstructies voor leuningen en voertuigkering - aanleg van afvalwater- en regenwaterriolering - het uitvoeren van afkoppelingswerken op privaat domein - wegeniswerken voor rijwegen, fiets- en voetpaden incl. funderingswerken - plaatsen van signalisatie - aanplanten van beplanting - de detailstudie van onder meer  o tijdelijke grondkering o grondwaterbemaling o fundering van betonconstructies o constructies in gewapend beton o wapening - het opmaken van as-built plannen - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-14 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-14
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04