Provincie Vlaams-brabant

Overheidsopdracht voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Vlaams-Brabant
Postadres: Provincieplein 1,BE-3010 Leuven
Tel: +32 16267395
E-mail: aankoopcel@vlaamsbrabant.be
Internetadres(sen): www.vlaamsbrabant.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327408


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant 
Referentienummer: Prov_VB-2018031_R_afval_FAC-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
Overheidsopdracht voor het ophalen, het vervoer en de verwerking van verschillende afvalstromen voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 117-266135

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Suez R&R BE North nv
Postadres: Lilsedijk 19 ,BE-2340 Beerse
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04