Sint-maartensscholen Ieper Vzw

Externe printdiensten: online bestelsysteem, printen en leveren op diverse locaties in Ieper


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Maartensscholen Ieper vzw
Postadres: Augustijnenstraat 60,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: Kjell Patteeuw
Tel: +57 212152
E-mail: kjell.patteeuw@smsi.be
Internetadres(sen): www.smsi.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327443


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Externe printdiensten: online bestelsysteem, printen en leveren op diverse locaties in Ieper 
Referentienummer: SMSI-PRINT2018-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79823000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Sint-Maartensscholen wenst het printen van haar cursussen, examens, toetsen ed. uit te besteden aan een externe printpartner.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
775584.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Ieper
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 163-371969

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Printdiensten periode 2019-2023

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Printburo BVBA
Nationaal identificatienummer: BE0650685995
Postadres: Tempermanstraat 18,BE-8900 Ieper
E-mail: kurt@printburo.be
NUTS-code: BE253
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper
Grote Markt 1, BE-8900 Ieper

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper
Grote Markt 1, BE-8900 Ieper

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper
Grote Markt 1, BE-8900 Ieper

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04