Stad Lokeren

Vernieuwen en herstellen van voetpaden op grondgebied Lokeren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017
Fax: +32 93423019
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen en herstellen van voetpaden op grondgebied Lokeren 
Referentienummer: OVERIG 2014/1/120 (deel 2019)
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233253
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Gelet op de noodzaak en de bezorgdheid om de verschillende bestaande voetpaden in Lokeren continue in goede staat te houden, is het noodzakelijk deze op regelmatige basis te herstellen en te vernieuwen. Er zal een nieuwe algemene opdracht uitgeschreven worden voor het noodzakelijke herstel en het vernieuwen op de plaatsen waar nodig. De uitvoeringsperiode loopt vanaf sluiting van het contract en loopt tot tot 31 december 2019. In het bestek is de mogelijkheid voorzien om de opdracht twee maal met telkens 1 jaar te verlengen. 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-12-31
Verlenging mogelijk: JA
In het bestek is de mogelijkheid voorzien om de opdracht twee maal met telkens 1 jaar te verlengen. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) en/of attest leidinggevenden ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.2. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.3. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.4. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.5. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient dit certificaat voor te kunnen leggen.
2. De inschrijver dient minimaal 3 referenties voor te leggen van gelijksoortige (zowel naar aard als naar bedrag) opdrachten uitgevoerd gedurende de laatste 5 jaar
3. UIt deze verklaring moet blijken dat de inschrijver over voldoende werktuigen, materieel en technische uitrusting beschikt om de uitvoering van de opdracht op een kwaliteitsvolle manier te garanderen.
4. De inschrijver dient dit certificaat te kunnen voorleggen.
5. Uit deze verklaring dient voldoende personeel te blijken om de opdracht op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-11 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Stadhuis lokaal 2.04 (2de verdieping), 9160 LokerenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04