Stad Zottegem

AGB: vervangen dak sporthal De Smidse


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Zottegem
Postadres: Gustaaf Schockaertstraat 7,BE-9620 Zottegem
Contactpersoon: De heer Robin Doeraene
Tel: +32 93646325
E-mail: robin.doeraene@zottegem.be
Internetadres(sen): www.zottegem.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AGB: vervangen dak sporthal De Smidse 
Referentienummer: 2018/011
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261920
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
112955.78 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Sporthal De Smidse
II.2.4. Beschrijving
AGB: vervangen dak sporthal De Smidse 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: AGB: vervangen dak sporthal De Smidse

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Zolders Dakprojecten nv
Postadres: Dellestraat 30B,BE-3560 Lummen
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04