Gemeente Grimbergen

Grimbergen: Acacialaan - Hazelaarlaan Wegenis en rioleringswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Grimbergen
Postadres: Prinsenstraat 3,BE-1850 Grimbergen
Contactpersoon: De heer Danny Metior
Tel: +32 22601315
Fax: +32 22701266
E-mail: danny.metior@grimbergen.be
Internetadres(sen): www.grimbergen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Grimbergen: Acacialaan - Hazelaarlaan Wegenis en rioleringswerken  
Referentienummer: Projectnummer 267
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
II.2.4. Beschrijving
Grimbergen: Acacialaan - Hazelaarlaan Wegenis en rioleringswerken  
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 5
E1 (Moerriolen), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Gaston GeleynzaalInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeente Grimbergen
Prinsenstraat 3, BE-1850 Grimbergen
Tel: +32 22601211
Fax: +32 22701266
E-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be
Internetadres(sen): www.grimbergen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04