Wegen En Verkeer Oost-vlaanderen

Uitvoeren van betonherstellingen aan onderbouw viaduct B401.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762600
E-mail: wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327587


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van betonherstellingen aan onderbouw viaduct B401. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/B401/5-1M3D8H/18/50-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoeren van herstellingen aan de onderbouw van viaduct B401 (brug 1.401.001.1) van pijler 20 t.e.m. 24 en brugdek 20 t.e.m. 23. Dit komt overeen met het brugdek van de Hundelgemsesteenweg tot aan de spoorweg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: viaduct B401
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeren van herstellingen aan de onderbouw van viaduct B401 (brug 1.401.001.1) van pijler 20 t.e.m. 24 en brugdek 20 t.e.m. 23. Dit komt overeen met het brugdek van de Hundelgemsesteenweg tot aan de spoorweg. 
II.2.7. Looptijd
70 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 3
Categorie: C, E


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-11
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC - 17e verdiep - "De Sterre"

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 70 werkdagenElektronisch inschrijven is verplicht.Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent
Tel: +32 92762600

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05