Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten

Afsluiten van een raamovereenkomst met een reisbureau


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Laurens Smaers
Tel: +32 32406709
E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen): www.provincieantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327552


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van een raamovereenkomst met een reisbureau 
Referentienummer: Prov Ant - DOJO-18/028/LS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63500000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Afsluiten van een raamovereenkomst met een reisbureau
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
P1: Europa & Noord Amerika  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
P1: Europa & Noord Amerika  
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek 

Lot 2

II.2.1. Benaming
P2: Azië 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
P2: Azië 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Zie bestek 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Geen


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-08 10:20
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05