De Noorderkempen Cv

Beerse - Europaplein 3


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Noorderkempen cv
Postadres: Kweekstraat 4b,BE-2330 Merksplas
Contactpersoon: Ute Verheyen
Tel: +32 14639593
E-mail: ute.verheyen@denoorderkempen.be
Internetadres(sen): http://www.denoorderkempen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327570


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beerse - Europaplein 3 
Referentienummer: DNK-2017/0249/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen van een woning tot 2 appartementen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Beerse
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen van een woning tot 2 appartementen te Europaplein 3, Beerse. 
II.2.7. Looptijd
320 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-07
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: kantoren De Noorderkempen, Kweekstraat 4B te MerksplasInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Publiek toegankelijke openingszitting van de papieren offertes.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Turnhout
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Turnhout
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Turnhout
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05