Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Ninove - Burchtstraat 17-19: uitvoering bodemsaneringswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15284511
E-mail: joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324912


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ninove - Burchtstraat 17-19: uitvoering bodemsaneringswerken 
Referentienummer: OVAM-DOS 6738 - BN181015-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112340
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de uitvoering van bodemsaneringswerken ter hoogte van het terrein gelegen aan de Burchtstraat 17-19 in Ninove.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuwe versie van het technisch gedeelte van het bestek en van de meetstaat opgeladen. De vorige versies vervallen.
Post 8 C-bron werd toegevoegd. In het bestek is de gewijzigde tekst geel gemarkeerd.