Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V1082001 - Brugge, vervangen spoelpomp PS Dampoortstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327503


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V1082001 - Brugge, vervangen spoelpomp PS Dampoortstraat 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V1082001 - Brugge, vervangen spoelpomp PS Dampoortstraat
*tijdelijke pompinstallatie voor leegpompen sifon
*Afbraak van bestaande pomp en leidingwerk
*Plaatsen en aansluiten nieuwe dompelpomp (geleverd door Aquafin)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-22 11:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek :Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op maandag 14 januari 2019 van 10u tot 12u. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Sabine Peeters, projectassistente, 03 4504949.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05