Infrabel - Area North-east

Besteknr. 57/42/2/17/042 - Raamovereenkomst: Diverse werken bovenleidingen in Area North-East


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Area North-East
Postadres: Koningin Astridplein 27,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Jeroen Hoeben
Tel: +32 490525208
E-mail: jeroen.hoeben@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312426


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Besteknr. 57/42/2/17/042 - Raamovereenkomst: Diverse werken bovenleidingen in Area North-East 
Referentienummer: I-I.NO-5742217042-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234160
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming omvat voornamelijk:
Aanpassingswerken aan bestaande infrastructuur van de bovenleidingen in de Area North-East.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verbeterend bericht nr. 2