Thv Normaalschool Lier

ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING 'NORMAALSCHOOL' OP HET GRONDGEBIED VAN LIER


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: THV Normaalschool Lier
Postadres: Poortakkerstraat 94,BE-9051 Sint-Denijs-Westrem
Contactpersoon: Joris Van Gestel
Tel: +32 92429030
E-mail: joris.vangestel@caaap.be
Internetadres(sen): https://www.caaap.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325163


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING 'NORMAALSCHOOL' OP HET GRONDGEBIED VAN LIER 
Referentienummer: APeX-THV NL01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112450
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Archeologische opgraving 'Normaalschool' op het grondgebied van Lier.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuwe inventaris toegevoegd, de bijlagen worden in Word toegevoegd, de antwoorden op de vragen die op het forum werden gesteld.