Gemeente Zoersel

Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Zoersel
Postadres: Handelslei 167,BE-2980 Zoersel
Contactpersoon: Mevrouw Monique De Feyter
Tel: +32 32980843
Fax: +32 32980900
E-mail: monique.defeyter@zoersel.be
Internetadres(sen): www.zoersel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2018-027
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Correctie in het bestek §I.7 Indienen van de offerte: De offerte moet de aanbestende overheid bereiken voor 27 december 2018 om 10.00uur ipv 21 december om 10.00u.