Infrabel - Zone Gent

Tijdelijke wegsignalisatie voor uitvoeren werken aan kunstwerken in de area North-West


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Zone Gent
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Tel: +32 92412475
Fax: +32 92412537
E-mail: mireille.jacques.526@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315954


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tijdelijke wegsignalisatie voor uitvoeren werken aan kunstwerken in de area North-West 
Referentienummer: I-I.NW-57/53/3/18/024-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233294
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een opdracht van diensten.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
 Plaatsen, onderhouden en naderhand wegnemen van tijdelijke wegsignalisatie;
 Gebeurlijk verplaatsen van de tijdelijke wegsignalisatie afhankelijk van het geval en kant van de werf;
 Het aanvragen van de nodige vergunningen bij de bevoegde diensten;
 Plaatsen, onderhouden en naderhand wegnemen van aankondigingsborden i.v.m. werken uitgevoerd door Infrabel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25, BE23
II.2.4. Beschrijving
omvat: aanvraag vergunningen, leveren en plaatsen van aankondigingsborden en botsasorbeerders, afsluiten van een rijstrook met verkeersgeleiding d.m.v. tijdelijke werfverkeerslichten, volledig afsluiten van de openbare weg en plaatsen van parkeerverbod. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek artikel 67 - uitsluitingsgronden

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek artikel 70. De inschrijver moet beschikken over een ervaring met gelijkaaridge diensten. Daartoe moet de inschrijver een lijst bijvoegen met referenties van minimum 2 opdrachten die gedurende 3 jaar voorafgaand aan de datum van opening van de offertes werden uitgevoerd. In deze lijst moet worden vermeld: de referentienummers van de opdrachten, de omschrijving van de opdrachten, de bedragen, de uitvoeringsdata, de gegevens van opdrachtgever en de gegevens van de contactpersoon.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-01-09
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Directie Asset Management area North West, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.De digitale opmetingsstaat kan op aanvraag bekomen worden bij: mireille.jacques.526@infrabel.be.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Professionals - Aannemers - Werken in aanneming - Spoorwegdomein".

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-05