Vlaams Parlement

Raamovereenkomst voor dienstverlening in het kader van het globaal technisch beheer van de gebouwtechnische installaties van het Vlaams Parlement


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Parlement
Postadres: Leuvenseweg 86,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Kris Van de Spiegle
Tel: +32 25524023
Fax: +32 25524541
E-mail: Aanbestedingen@vlaamsparlement.be
Internetadres(sen): www.vlaamsparlement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326332


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor dienstverlening in het kader van het globaal technisch beheer van de gebouwtechnische installaties van het Vlaams Parlement 
Referentienummer: Vlaams Parlement-T178-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De raamovereenkomst heeft betrekking op dienstverlening in het kader van het globaal technisch beheer van de gebouwtechnische installaties in de gebouwen van het Vlaams Parlement, zijnde het Vlaams Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Het Vlaams Parlementsgebouw, Leuvenseweg 27 en het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
II.2.4. Beschrijving
De raamovereenkomst heeft betrekking op dienstverlening in het kader van het globaal technisch beheer (uitbating, onderhoud en vervangingen binnen totale waarborg) van de hierna opgelijste gebouwtechnische installaties in de beide gebouwen van het Vlaams Parlement.  - elektrische installaties; - verwarmings-, verluchtings- en luchtbehandelingsinstallaties (HVAC); - sanitaire installaties,  - keukeninstallaties,  - onderdelen van het centraal gebouwbeheersysteem; - buiteninrichtingen; - brandbestrijdingsmiddelen. Tevens wordt de opdrachtnemer belast met de opdracht voor het vernieuwen van het kraanwerk van de plafondventiloconvectoren in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Verder kan de opdrachtnemer belast worden met: - het leveren van prestaties in regie; - het leveren van technisch materiaal en materieel; - het verzorgen van dienstverlening in het kader van de uitbating, het onderhoud en de vervangingen binnen totale waarborg van andere gebouwtechnische installaties. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 145-332734

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Cofely Services nv,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-04