Stad Tongeren

Diverse onderhoudsprestaties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Tongeren
Postadres: Maastrichterstraat 10,BE-3700 Tongeren
Contactpersoon: De heer Johnny Smulders
Tel: +32 12800007
E-mail: johnny.smulders@stadtongeren.be
Internetadres(sen): www.tongeren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Diverse onderhoudsprestaties 
Referentienummer: 2-11/208
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77312000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
147832.50 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
II.2.4. Beschrijving
Diverse onderhoudsprestaties 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 176-399002

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Diverse onderhoudsprestaties

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: VZW De Wroeter Maatwerkbedrijf
Postadres: Sint-Rochusstraat 8,BE-3720 Kortessem
Tel: +32 11375292
E-mail: maatwerkbedrijf@dewroeter.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.dewroeter.be/ac/index.html
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03