Brugse Maatschappij Voor Huisvesting

Nieuwbouw 60 sociale huurappartementen met ondergrondse parkeergarage - "Duivenkeet" Blankenbergse Steenweg/Blauwhuisstraat Sint-Pieters


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Handboogstraat 2 bus/13,BE-8000 Brugge
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be
Internetadres(sen): www.brugsehuisvesting.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327319


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw 60 sociale huurappartementen met ondergrondse parkeergarage - "Duivenkeet" Blankenbergse Steenweg/Blauwhuisstraat Sint-Pieters 
Referentienummer: BMH-05VM0205F-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouw 60 huurappartementen met ondergrondse parkeergarage - "Duivenkeet" Blankenbergse Steenweg/Blauwhuisstraat Sint-Pieters
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Blankenbergse Steenweg/Blauwhuisstraat Brugge Sint-Pieters
II.2.4. Beschrijving
zie VM/B 2017 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 229-523441

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Nieuwbouw 60 huurappartementen Sint-Pieters

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Om alle discussie te vermijden omtrent de vorm van indienen werd beslist over te gaan tot publicatie via e-tendering. Op die manier moeten alle inschrijvingen elektronisch gebeuren. Om alle inschrijvers voldoende tijd te geven om zich hierop voor te bereiden wordt deze publicatie stopgezet en zal opnieuw gepubliceerd worden met datum opening biedingen nà half januari 2019.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Handboogstraat 2 bus 0013, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be
Internetadres(sen): www.brugsehuisvesting.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Handboogstraat 2 bus 0013, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be
Internetadres(sen): www.brugsehuisvesting.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03